Janni

Janni bliver ny sekretariatsleder i LGBT+HUSET

Den 15. maj begynder Janni Kikkelborg Rossel (hun/hende) som sekretariatsleder i LGBT+HUSET. Hun kommer til HUSET med stærke kompetencer og et CV fyldt med relationsarbejde, ledelse, netværksskabelse og administration.

Janni har fokus på relationer, dialog og forståelse, og hun er ambitiøs på HUSETs vegne:

- Jeg har ambitioner om, at vi - sammen med bestyrelsen og de øvrige LGBT+-foreninger i byen - udvikler basen og kaster energi efter de lavthængende frugter og kaster os ind i det lange seje træk for at skabe synlighed - ikke synlighed bare for synlighedens skyld, men for faktisk at skabe forandring i samfundets syn.

I Jannis første tid som sekretariatsleder kommer hun til at arbejde tæt sammen med LGBT+HUSETs forperson, Kari, hvor de sammen skal se på, hvordan HUSET kommer videre og fremad.

Janni er cand.mag. i europastudier, og hun har tidligere været med til at sætte gang i Studenterhus Aarhus. Hendes tidligere arbejdsliv har altid haft omdrejningspunktet fællesskabet og at skabe gode, udviklende og trygge rammer for mennesker.

I fritiden er Janni underviser på Humanistisk Samfunds konfirmationsforløb, og hun er forperson for den lokale gymnastikforening i Brabrand.

Til slut vil vi give ordet til Janni igen:

- Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen, og ser frem til drive og videreudvikle LGBT+HUSET sammen med jer.

Velkommen til Kari som ny forperson i LGBT+HUSET

Michael trak sig som forperson for LGBT+HUSET på vores generalforsamling efter tre års flot arbejde med at føre foreningen fra en nyopstartet forening og videre til en forening i drift. For ham har det været tre lærerige år, og det er noget, han tager med sig videre i hverdagen.

Generalforsamling i LGBT+HUSET 2024

Lørdag den 16. marts 2024 klokken 14.00. Generalforsamlingen foregår i LGBT+HUSETs lokaler. 

Vær opmærksom på, at visse af vedtægtsændringerne kan gøre, at den fulde bestyrelse skal genvælges, derfor fremgår der valg til alle poster af dagsordenen, så der ikke skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg.

Generalforsamlingens dagsorden 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Forpersonens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for foregående år
 4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 5. Forslag fra medlemmerne
  Forslag til vedtægtsændringer, Kari Pedersen:
  1. Ændring af § 6 til Bestyrelsens ansvar og foreningens ledelse
   Bestyrelsen er en ledende bestyrelse med ansvar for foreningens administration og økonomi. Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen, der har det overordnede ansvar for ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale samt foreningens daglige drift. Forperson og næstforperson aftaler personaleansvar for sekretariatslederen.

   Det er bestyrelsens opgave at fastlægge hovedlinjerne for foreningens politiske arbejde og organisatoriske strategier. Sekretariatet og frivillige arbejdsgrupper underlagt det, er udførende og fastlægger de nærmere detaljer. Desuden er det bestyrelsens ansvar at føre opsyn med foreningens drift, og forholde sig til denne ud fra foreningens vedtægter, formål, lovgivning, og generalforsamlingens beslutninger.

   Bestyrelsen skal i samarbejde med sekretariatslederen behandle alle brud på den eksisterende code of conduct.

   Efter hver generalforsamling udarbejdes en nærmere forretningsorden for bestyrelsen og sekretariatet.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

  2. Ny § 7 Valgbarhed til bestyrelsen
   Ingen medlemmer af bestyrelsen må beklæde lønnede hverv i foreningen, eller være i en position til at drage økonomisk fordel af foreningen. Hvis et bestyrelsesmedlem sætter sig i en position hvor foreningens økonomi kan påvirkes af andre lønnede hverv skal dette medføre en eksklusion fra bestyrelsen. Dette er dog undtaget når foreningen har behov for at frikøbe arbejdskraft.

   Efterfølgende konsekvensrettelser: De nuværende vedtægters § 7 til 11 ændres til § 8 til 12.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

  3. Tilføjelse til § 3 Medlemskab
   Personer, der arbejder frivilligt for foreningen, bliver automatisk optaget som medlem af foreningen i den tid, hvor de arbejder aktivt for foreningen. Medlemskabet som frivillig er uden kontingent og uden stemmeret på generalforsamlingen.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

 6. Valg af forperson for 1 år
 7. Valg af næstforperson for 2 år
 8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Dagsorden og bilag til generalforsamling 2023

Som altid er det kun foreningens betalende medlemmer, der er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, men der er mulighed for at blive medlem inden generalforsamlingen begynder.

Generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET afholdes lørdag d. 25. marts, kl. 14.00 i LGBT+HUSET, Vester Allé 8a 3. sal.   


Generalforsamlingens dagsorden  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Forpersonens beretning
- Årsberetning 2022

3. Godkendelse af regnskab for foregående år
- regnskab 2022
- balance 2022


4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber:
- Bestyrelsen foreslår et kontingent pr. løbende år på 250 kroner for enkeltpersoner og foreninger.
- Derudover et kontingent på 125 kroner for studerende og personer under 18 år.


5. Forslag fra medlemmerne
- Ingen indkomne forslag.

6. Valg af forperson
- Forperson vælges for to år i ulige år.

7. Valg af næstforperson
- Næstforperson vælges for et år, da posten er vakant. Der er valg til næstforperson i lige år.

8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem kan vælges blandt medlemsforeninger/-organisationer.
- Der kan vælges op til seks bestyrelsesmedlemmer eksklusive et udpeget medlem blandt foreninger.

8. Valg af 2 suppleanter og 1 suppleant blandt medlemsforeningerne/-organisationerne.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling for LGBT+HUSET

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET Aarhus
Så er tiden kommet til den årlige generalforsamling, og nedenfor finder du lidt praktisk information om generalforsamlingen.

For at kunne deltage til generalforsamlingen, skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent. Der kommer en nyhedsmail i den kommende tid, der indeholder information om kontingent og medlemskab.  

Generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET afholdes lørdag d. 25. marts, kl. 14.00 i LGBT+HUSET.   

Ugen før generalforsamlingen lægges årsrapport, regnskab og øvrige relevante papirer på vores hjemmeside og mens dagsorden udsendes som mail.

Generalforsamlingens dagsorden  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Forpersonens beretning
3. Godkendelse af regnskab for foregående år
4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af forperson
7. Valg af næstforperson
8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem kan vælges blandt medlemsforeninger/-organisationer
8. Valg af 2 suppleanter og 1 suppleant blandt medlemsforeningerne/-organisationerne
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Som altid er det kun foreningens betalende medlemmer, der er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, men der er mulighed for at blive medlem inden generalforsamlingen begynder.

Bestyrelsesmøde 8. november 2022

Tirsdag aften er der bestyrelsesmøde i LGBT+HUSETs bestyrelse fra 16.30 til 18.00. Der er åbent for medlemmer, som kan lytte med, hvis de er interesserede. Dog ikke til lukkede punkter.

Mødet foregår i FO-byen, nærmere lokale kan oplyses ved fremmøde.

Dagsorden:

 • Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling og klar til den næste.
 • Status på HUSET -> Strategi.
 • Medlemmer.
 • Henvendelser til sekretariatet.
 • Deltagelse i Aarhus Pride.
 • LGBT+-politik og fyraftensmøde.
 • LUKKET PUNKT

Invitation til fyraftensmøde om Aarhus Kommune LGBT+ politik og handleplan

Du inviteres til fyraftensarrangement om Aarhus Kommunes LGBT+ politik og handleplan mandag den 21. november kl. 15 – 17 på Stiften Lounge.

Byrådet besluttede i januar 2022, at Aahus Kommune skal have en LGBT+ politik og handleplan, og at udviklingen af politikken skulle ske i en tæt involvering af LGBT+ miljøet og LGBT+HUSET.  Derfor er der i de sidste 8 måneder blevet gennemført forskellige involverende aktiviteter med miljøet for at finde ud af, hvad der er vigtigt at få med i politikken og handleplanen.

Ved fyraftensarrangementet får du mulighed for at få et indblik i processen for udvikling af politikken og en lille forsmag på, hvilke temaer og handlinger der tænkes at indgå i politikken og handleplanen, inden den behandles i byrådet til foråret 2023.

Det foreløbige program er:

15.00 -15.10 Velkomst af Borgmester Jacob Bundsgaard

15.10 -15.20 Kort om baggrunden for udarbejdelse af en LGBT+ politik v. arbejdsgruppen for LGBT+ politikken

15.20 - 15.40 Oplæg om forslag til temaer fra LGBT+ personer / foreninger

15.40 - 16.00 Pause - Snak og snack

16.00 - 16.40 Oplæg om forslag til temaer fra LGBT+ personer / foreninger

16.40 - 17.00 Afslutning og snack- og snakketid

Tilmelding sker på: https://deltag.aarhus.dk/node/508

Endelig vedtagelse af ændring af vedtægterne: Ekstraordinær generalforsamling på teams d. 16/11/2022 kl. 19.30

Som det fremgår af vores vedtægter, skal ændringer i formålsparagraffen godkendes på to af hinanden følgende generalforsamlinger. 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 25/10/2022 godkendte den ekstraordinære generalforsamling de samlede forslag til vedtægtsændringer. Herudover besluttede den ekstraordinære generalforsamling, at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på endeligt at godkende forslag til ændring i formålsparagraffen. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 16/11/2022 kl. 19.30 via teams (link til teams eftersendes) med følgende dagsorden: 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 1. Valg af dirigent 
 1. Endelig behandling af ændring af formålsparagraffen 
 1. Eventuelt 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 25/10/2022 blev samtlige ændringsforslag godkendt. Derfor behandles kun ændring i formålsparagraffen jf. vedtægterne.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2022 - regnskab og vedtægter

Så er det på tirsdag der er ekstraordinær generalforsamling i LGBT+HUSET i Aarhus. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes kl. 19.30-20.30, i LGBT+HUSETS lokaler på Vester Allé 8a, 8000 Aarhus.

Vi håber at se så mange som muligt.

Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden med bilag:

Dagsordenen 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af reviderede regnskab
  Bilag 1: Ledelseserklæring 2021
  Bilag 2: Regnskab 2021
 3. Behandling af vedtægtsændringer
  Bilag 1: Vedtægter 2021
  Bilag 2: Ændringsforslag til vedtægter 2022
 4. Evt.

Regnskabsgodkendelse: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET 

Tiden er kommet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET for st godkende regnskab. Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 25. oktober 2022, kl. 19:30-20:30.

Tid og sted:

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. oktober 2022, kl 19:30-20:30, i LGBT+HUSETS lokaler på Vester Allé 8a, 8000 Aarhus.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Generalforsamlingens dagsorden:

Dagsordenen deles så snart den er på plads.

De bedste hilsener
Bestyrelsen LGBT+HUSET

LGBT+HUSET

Vester Alle 8a, 3. sal
8000 Aarhus 

CVR: 39526166

Se kontaktoplysninger

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

2018 - 2022 LGBT+HUSET AARHUS © All Rights Reserved