Generalforsamling i LGBT+HUSET 2024

Lørdag den 16. marts 2024 klokken 14.00. Generalforsamlingen foregår i LGBT+HUSETs lokaler. 

Vær opmærksom på, at visse af vedtægtsændringerne kan gøre, at den fulde bestyrelse skal genvælges, derfor fremgår der valg til alle poster af dagsordenen, så der ikke skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg.

Generalforsamlingens dagsorden 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Forpersonens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for foregående år
 4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 5. Forslag fra medlemmerne
  Forslag til vedtægtsændringer, Kari Pedersen:
  1. Ændring af § 6 til Bestyrelsens ansvar og foreningens ledelse
   Bestyrelsen er en ledende bestyrelse med ansvar for foreningens administration og økonomi. Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen, der har det overordnede ansvar for ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale samt foreningens daglige drift. Forperson og næstforperson aftaler personaleansvar for sekretariatslederen.

   Det er bestyrelsens opgave at fastlægge hovedlinjerne for foreningens politiske arbejde og organisatoriske strategier. Sekretariatet og frivillige arbejdsgrupper underlagt det, er udførende og fastlægger de nærmere detaljer. Desuden er det bestyrelsens ansvar at føre opsyn med foreningens drift, og forholde sig til denne ud fra foreningens vedtægter, formål, lovgivning, og generalforsamlingens beslutninger.

   Bestyrelsen skal i samarbejde med sekretariatslederen behandle alle brud på den eksisterende code of conduct.

   Efter hver generalforsamling udarbejdes en nærmere forretningsorden for bestyrelsen og sekretariatet.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

  2. Ny § 7 Valgbarhed til bestyrelsen
   Ingen medlemmer af bestyrelsen må beklæde lønnede hverv i foreningen, eller være i en position til at drage økonomisk fordel af foreningen. Hvis et bestyrelsesmedlem sætter sig i en position hvor foreningens økonomi kan påvirkes af andre lønnede hverv skal dette medføre en eksklusion fra bestyrelsen. Dette er dog undtaget når foreningen har behov for at frikøbe arbejdskraft.

   Efterfølgende konsekvensrettelser: De nuværende vedtægters § 7 til 11 ændres til § 8 til 12.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

  3. Tilføjelse til § 3 Medlemskab
   Personer, der arbejder frivilligt for foreningen, bliver automatisk optaget som medlem af foreningen i den tid, hvor de arbejder aktivt for foreningen. Medlemskabet som frivillig er uden kontingent og uden stemmeret på generalforsamlingen.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

 6. Valg af forperson for 1 år
 7. Valg af næstforperson for 2 år
 8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

LGBT+HUSET

Vester Alle 8a, 3. sal
8000 Aarhus 

CVR: 39526166

Se kontaktoplysninger

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

2018 - 2022 LGBT+HUSET AARHUS © All Rights Reserved