Generalforsamling i LGBT+HUSET 2024

Lørdag den 16. marts 2024 klokken 14.00. Generalforsamlingen foregår i LGBT+HUSETs lokaler. 

Vær opmærksom på, at visse af vedtægtsændringerne kan gøre, at den fulde bestyrelse skal genvælges, derfor fremgår der valg til alle poster af dagsordenen, så der ikke skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg.

Generalforsamlingens dagsorden 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Forpersonens beretning
 3. Godkendelse af regnskab for foregående år
 4. Fastsættelse af kontingent for medlemskaber
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 5. Forslag fra medlemmerne
  Forslag til vedtægtsændringer, Kari Pedersen:
  1. Ændring af § 6 til Bestyrelsens ansvar og foreningens ledelse
   Bestyrelsen er en ledende bestyrelse med ansvar for foreningens administration og økonomi. Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen, der har det overordnede ansvar for ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale samt foreningens daglige drift. Forperson og næstforperson aftaler personaleansvar for sekretariatslederen.

   Det er bestyrelsens opgave at fastlægge hovedlinjerne for foreningens politiske arbejde og organisatoriske strategier. Sekretariatet og frivillige arbejdsgrupper underlagt det, er udførende og fastlægger de nærmere detaljer. Desuden er det bestyrelsens ansvar at føre opsyn med foreningens drift, og forholde sig til denne ud fra foreningens vedtægter, formål, lovgivning, og generalforsamlingens beslutninger.

   Bestyrelsen skal i samarbejde med sekretariatslederen behandle alle brud på den eksisterende code of conduct.

   Efter hver generalforsamling udarbejdes en nærmere forretningsorden for bestyrelsen og sekretariatet.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

  2. Ny § 7 Valgbarhed til bestyrelsen
   Ingen medlemmer af bestyrelsen må beklæde lønnede hverv i foreningen, eller være i en position til at drage økonomisk fordel af foreningen. Hvis et bestyrelsesmedlem sætter sig i en position hvor foreningens økonomi kan påvirkes af andre lønnede hverv skal dette medføre en eksklusion fra bestyrelsen. Dette er dog undtaget når foreningen har behov for at frikøbe arbejdskraft.

   Efterfølgende konsekvensrettelser: De nuværende vedtægters § 7 til 11 ændres til § 8 til 12.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

  3. Tilføjelse til § 3 Medlemskab
   Personer, der arbejder frivilligt for foreningen, bliver automatisk optaget som medlem af foreningen i den tid, hvor de arbejder aktivt for foreningen. Medlemskabet som frivillig er uden kontingent og uden stemmeret på generalforsamlingen.

   Bestyrelsen anbefaler at vedtægtsændringen gennemføres.

 6. Valg af forperson for 1 år
 7. Valg af næstforperson for 2 år
 8. Valg af 3 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Endelig vedtagelse af ændring af vedtægterne: Ekstraordinær generalforsamling på teams d. 16/11/2022 kl. 19.30

Som det fremgår af vores vedtægter, skal ændringer i formålsparagraffen godkendes på to af hinanden følgende generalforsamlinger. 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 25/10/2022 godkendte den ekstraordinære generalforsamling de samlede forslag til vedtægtsændringer. Herudover besluttede den ekstraordinære generalforsamling, at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på endeligt at godkende forslag til ændring i formålsparagraffen. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 16/11/2022 kl. 19.30 via teams (link til teams eftersendes) med følgende dagsorden: 

 1. Godkendelse af dagsorden 
 1. Valg af dirigent 
 1. Endelig behandling af ændring af formålsparagraffen 
 1. Eventuelt 

På den ekstraordinære generalforsamling d. 25/10/2022 blev samtlige ændringsforslag godkendt. Derfor behandles kun ændring i formålsparagraffen jf. vedtægterne.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2022 - regnskab og vedtægter

Så er det på tirsdag der er ekstraordinær generalforsamling i LGBT+HUSET i Aarhus. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes kl. 19.30-20.30, i LGBT+HUSETS lokaler på Vester Allé 8a, 8000 Aarhus.

Vi håber at se så mange som muligt.

Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden med bilag:

Dagsordenen 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af reviderede regnskab
  Bilag 1: Ledelseserklæring 2021
  Bilag 2: Regnskab 2021
 3. Behandling af vedtægtsændringer
  Bilag 1: Vedtægter 2021
  Bilag 2: Ændringsforslag til vedtægter 2022
 4. Evt.

Regnskabsgodkendelse: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET 

Tiden er kommet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for foreningen LGBT+HUSET for st godkende regnskab. Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 25. oktober 2022, kl. 19:30-20:30.

Tid og sted:

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. oktober 2022, kl 19:30-20:30, i LGBT+HUSETS lokaler på Vester Allé 8a, 8000 Aarhus.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle medlemmer og interesserede kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling. Dog skal du være medlem af foreningen og have betalt kontingent, for at kunne stemme til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis du ikke allerede har betalt kontingent kan det gøres på aftenen via MobilePay.

Generalforsamlingens dagsorden:

Dagsordenen deles så snart den er på plads.

De bedste hilsener
Bestyrelsen LGBT+HUSET

LGBT+HUSET

Vester Alle 8a, 3. sal
8000 Aarhus 

CVR: 39526166

Se kontaktoplysninger

Safe-Space-Alliance-member-website-badge-transparent-background

LGBT+HUSET is a member of the Safe Space Alliance, a LGBTQI+ led non-profit organisation that aims to help people identify, navigate, and create safe spaces for the LGBTQI+ community worldwide. A safe space is a space where the LGBTQI+ community can freely express themselves without fear.

2018 - 2022 LGBT+HUSET AARHUS © All Rights Reserved